پاورپوینت دفاع کارشناسی ارشد در 45 اسلاید نیمه حرفه ای با عنوان مطالعه  کل ژنومی برای شناسایی ژنهای کاندیدا و مسیرهای زیستی مرتبط با تولید و ترکیبات شیر گوسفند بر پایه آنالیز غنی سازی مجموعه های ژنی تهیه شده که موارد زیر در آن بررسی شده است.

نخستین گام در راستا شناخت ژنها و چند شکلی علّی مسئول برای صفات با اهمیت اقتصادی در حیوانات مزرعه ای است.

با توسعه های جدید در تامین تراشههای SNPChipدر گوسفند و بکارگیری چند شکلیهای تک نوکلئوتیدی همچون نشانگر، توانایی پوشش جامع تر و نقشه یابی با وضوح زیادتر که با شیوههای قدیمی همچون نشانگرهای ریزماهواره مقدور نبوده را میسر میسازد که بهبود مکان یابیQTLها و نواحی ژنومی تاثیر گذار بر صفات تولیدی را در پی خواهد داشت.

در مطالعه پویش کل ژنوم (GWAS )وجود دهها و حتی صدها هزار SNP در روی ژنوم همراه با فنوتیپ و دادههای شجره در راستا آنالیز

همبستگی بین ژنوتیپ و فنوتیپ بکار گرفته میشود و ژنها و عناصر تنظیم کننده مربوط با صفات عمده اقتصادی شناسایی میگردد .

در کل روش GWAS در مقایسه با روش نقشهیابی QTLدو امتیاز مهم دارد:
1 -روش GWASتوانایی شناخت جایگاه های وابسته به صفات کمی با اثرات کوچکتر را دارد.
2 -روش GWASشناخت جایگاه های صفات کمی در یک منطقه محدود از توالی ژنها را با وجود نزدیکی به دیگر جایگاهها میسر ساخته است.

ساخت پاورپوینت دفاع پایان نامه با عنوان مطالعه پویش کل ژنومی برای شناسایی ژنهای کاندیدا و مسیرهای زیستی مرتبط با تولید و ترکیبات شیر گوسفند بر پایه آنالیز غنی سازی مجموعه های ژنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *